simple web builder

FAMILJEHEM

Sök ledigt Familjehem


Steget Vidare Familjehemsenheten erbjuder konsulentstödda familjehem med olika ursprung och bakgrund för att kunna matcha varje barn/ungdoms unika behov. Vår verksamhet bygger på en humanistisk människosyn som utgår från att alla människor skall behandlas med respekt och lika värde oavsett ursprung, religionstillhörighet, kön, sexuell läggning eller ålder. Vår målsättning är att barnet/ungdomen skall bli en självständig individ, bland annat med stöd av familjehemmet.
Arbete med familjehem
Under placeringen stödjer och handleder våra erfarna och professionella, högskoleutbildade familjehemskonsulenter familjehemmet kontinuerligt. Handledningen sker en gång per vecka vid förstärkt familjehemsvård som kräver att en person är hemma på heltid. Vid ”traditionell” familjehemsvård sker handledningen varannan vecka, om inget annat avtalats. Vid dessa tillfällen utgår familjehemskonsulenten från genomförandeplanen i enlighet med BBiC, och samtalar om allt som rör placeringen.
Steget Vidare har dygnet-runt-jour om något akut skulle inträffa. Vi strävar efter att alltid vara tillgängliga och bistå med stöd och hjälp för både socialtjänsten och familjehemmet.
Vi har tillgång till psykolog och psykoterapeut.
Våra familjehem finns inom en radie om cirka en och en halv timma från Göteborg.
Målgrupp
Vår målgrupp är barn och ungdomar som omfattas av åtgärder enligt SoL eller LVU. Vår grundinställning är att människan är en social, förändrings- och utvecklingsbar individ som kan ta ansvar för sitt liv och sina handlingar om det finns goda samhälleliga förutsättningar för det.
Utredning
För att säkerställa att familjehemmet är lämpligt genomförs en utredning som innefattar hembesök, BRA-fam bedömning vid rekrytering av familjehem, djupintervjuer, Kälvesten, referenssamtal samt utdrag ur offentliga register. Vid minst ett hembesök skall samtliga familjemedlemmar närvara.

Steget Vidare söker nya familjehem för barn och ungdomar som är i behov av omsorg, vägledning och bostad. Vi erhåller uppdrag från socialtjänsten i arbetet med att placera barn/ungdomar enligt SoL (frivillig lag) och enligt LVU (tvingande lag). Vissa av barnen/ungdomarna har någon form av psykosociala problem och/eller neuropsykiatriska svårigheter.

Arbetsuppgifter
Under placeringen stödjer och handleder en familjehemskonsulent familjehemmet kontinuerligt. Handledningen sker en gång per vecka vid förstärkt familjehemsvård, som kräver att en person är hemma på heltid. Vid ”traditionell” familjehemsvård sker handledningen varannan vecka. Vid dessa tillfällen samtalar man om allt som rör placeringen. Vi har även dygnet-runt-jour per telefon om något skulle hända akut. Vår målsättning är att alltid vara tillgängliga och bistå med stöd, hjälp och motivation.

Kvalifikationer
Vi söker familjehem som lever under ordnade och trygga parförhållanden, har en stabil inkomst och försörjning samt en god hälsa. Ditt/ert boende är stadigvarande, vilket innebär att du/ni har ett förstahandskontrakt/äger fastigheten. Du/ni ska behärska det svenska språket. Närhet till förskola, skola, föreningsliv och kollektivtrafik är viktigt och som familjehem måste ni vara beredda på att skjutsa barnet/ungdomen till ovanstående om så behövs. Det är ett krav att barnet/ungdomen har ett eget rum.
För att klara en placering krävs det att du/ni har lite extra av allt, framför allt tid och engagemang. Du/ni skall förmedla ett lugn, vara känslomässigt närvarande, ha förmåga att ge omsorg, stödja och vägleda barnet/ungdomen i dennes utveckling och samtidigt sätta struktur och gränser i vardagen.

Tillvägagångsätt
För att säkerställa att familjehemmet är lämpligt genomförs en utredning som innefattar hembesök, BRA-fam bedömning vid rekrytering av familjehem, djupintervjuer, kälvestenintervjuer, referenssamtal samt utdrag ur offentliga register. Vid minst ett hembesök skall samtliga familjemedlemmar närvara.
Vid förfrågan från socialtjänsten gör vi en matchning till lämpligt familjehem med hänsyn till barnets/ungdomens och familjehemmets resurser och behov. Inför en placering sker oftast ett studiebesök av socialtjänsten, barnet/ungdomen dennes vårdnadshavare samt familjehemskonsulent i familjehemmet. Vid studiebesöket är det bra om familjehemmet och familjehemskonsulenten ställer frågor för att få en mer utförlig beskrivning av barnets/ungdomens behov och resurser.

Ersättning
Ersättningen delas upp i en arvodes- och en omkostnadsersättning. Arvodet är ”lönen” och beskattas som inkomst av tjänst samt är sjukpennings- och pensionsgrundande. Det berättigar dock ej till tjänstepension, A-kassa eller semesterlön/ersättning. Omkostnadsersättningen är skattefri och skall täcka barnets kostnader.

Utbildning
Samtliga familjehem skall genomgå Socialstyrelsens grundutbildning, Ett hem att växa i. Steget Vidare erbjuder även fortlöpande föreläsningar och externa handledningar.


Är du/ni intresserade av att bli familjehem?
Fyll i nedanstående kontaktformulär ( följ länken), så återkommer vi inom kort. Stort tack för visat intresse!
Fyll i formulär

* Vi har nära kontakt med våra familjer. Vi träffas varje eller varannan vecka för personlig handledning. 
* Konsulenterna träffar familjehem och barn utifrån det uppdrag socialtjänsten lämnar. 
* Steget Vidare utgår från vårdplan och genomförandeplan och har tät uppföljning med socialtjänstens handläggare. 
* Steget Vidares familjehemskonsulenter är högskoleutbildade 

Mobirise

Address

Krokslätts torg 3A,
431 37 Mölndal.