free site templates

Vår verksamhet 

Förhållningssätt


Arbetsmodell
Det stöd som vi ger de placerade individerna bygger på en evidensbaserad lösningsfokuserad arbetsmodell. ADL är en stor del, men vi arbetar även med ART, MI, KASAM (salutogent för-hållningssätt) och KBT. Detta ger oss bra förutsättningar att möta den enskilde på ett individuellt plan och det främjar även målet att stärka personens självständighet, självkänsla och förmåga att känna tillit till andra i sin omgivning.

Miljöterapi
På Steget Vidare arbetar vi med ett miljöterapeutiskt förhållningssätt. Vi tror att individen och dess sätt att tänka, tolka och lösa problem påverkas av hur hen har det i sin sociala miljö. Därför är det viktigt att personens boende och relationer präglas av stabilitet och trygghet. Vi jobbar för att skapa rätt förutsättningar för en positiv personlig utveckling, bland annat genom att erbjuda boende och aktiviteter som passar individens behov. 

Må


Vårt mål är att stärka individen och ständigt ha den placerade i centrum. Vi uppmuntrar självständighet och oberoende. De boende ska känna att de får god vård, att de bemöts med respekt och värme från alla våra medarbetare och att de får stöd i sin utveckling till ett självständigt liv. Varje medarbetare har en viktig funktion att fylla för att vi ska nå våra mål och vi strävar efter att synliggöra och bekräfta varje medarbetares kompetens. De placerade individerna, närstående, placerande socialtjänst och kollegor ska känna att vi bemöter dem med kompetens, engagemang och flexibilitet.

Värdegrund”grundverderingar för ett gemensamt förhållningssätt” 


Sverige kännetecknas av demokrati, mänskliga fri- och rättigheter samt jämställdhet. I dessa värden finner vi sammanhållning, tillhörighet samt lojalitet och förtroende för det gemensamma. Vårt arbete på Steget Vidare utgår från dessa värderingar och det styr vårt förhållningssätt både till personalen och de boende.

Placering


Tanken med vårt arbete är att individerna ska bryta destruktiva mönster i sitt dagliga liv och hitta en väg till ett fungerande liv med goda relationer till sitt nätverk samt en aktiv fritid med goda förebilder.

Så går det till
Placering hos oss bygger på frivillighet och överenskommelse hos samtliga inblandade parter. Tillsammans med den boende, socialtjänsten och förälder eller god man/särskild förordnad vårdnadshavare sätter vi upp kortsiktiga och långsiktiga mål som vi kontinuerligt och gemensamt följer upp utifrån den upprättade genomförandeplanen. Dessa mål tillkommer utifrån en kartläggning av individen och dennes behov och önskemål. Socialtjänsten delegerar detta uppdrag och en genomförandeplan upprättas som följs upp kontinuerligt med alla inblandade.
Placering hos Steget Vidare startar alltid med ett studiebesök som socialtjänsten bokar där information ges om regler för boende inom vår verksamhet. Individen får även besöka den lägenhet han/hon planeras flytta in i. Vid placering tilldelas den boende en eller flera kontaktpersoner som skall hjälpa denne att nå de uppsatta målen.

Samarbete med socialsekreterare
Vi strävar efter att ha ett nära, öppet och engagerat samarbete med socialsekreteraren i allt som rör ärendet gällande den boende individen. Socialsekreteraren hålls löpande informerad och tillsammans arbetar vi mot att uppsatta mål i genomförandeplanen efterföljs. Vi tror på en tydlig, rak och transparent kommunikation. 

Behovsanpassad behandling
Att den boende och dess nätverk ska vara delaktig i placeringen och innehållet i behandlingen är en förutsättning för att man ska nå resultat och se en positiv utveckling. Behoven och önskemålen hos den placerade styr innehållet i den vård vi ger. 
Vi vill att våra placerade individer ska känna att vi tror på dem och deras förmåga till förändring. På Steget Vidare möter vi personen där den befinner sig för att tillsammans vända svårigheter till möjligheter.  

Steget Vidare

SYSSELSÄTTNING

Just nu arbetar vi med att utveckla området sysselsättning, där vi på sikt kommer att hjälpa de boende med bland annat praktik och arbete.

För FastighetsägareSteget vidare är en säker och stabil hyresgäst, vi söker dig som är fastighetsägare och vill hyra ut lägenheter till steget vidare.

Vår filosofi är när man har fått en möjlighet till ett boende så är kraven höga på att sköta om hemmet. Missköter man sig så får man flytta ut omgående. Vi besöker våra lägenheter varje vecka, 
Vi vill gärna berätta mer om vår verksamhet och vilka fördelar man har som hyresvärd och inte minst vilken fantastik insats man gör för människor i samhället. 


Address

Krokslätts torg 3A,
431 37 Mölndal.